GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29824

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik; Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışan ve çalışacak olan gemiadamlarını ve bunların yeterlikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, kütükleme işlemleri, vardiya tutmaya ilişkin kuralları ve uygulanacak disiplin işlemleri ile gemiadamlarına ilişkin denizcilik eğitimi veren kurum ve kuruluşlara yönelik idari yaptırımları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri ile 28 inci maddesine ve 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (79) numaralı bent eklenmiştir.

“4) Sözleşme: Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW-78)’yi,”

“79) GAEBS: Eğitim kurumlarının yetkilendirildiği, kurs ilanı verdiği, bu kurslara öğrenci kaydettiği ve tüm eğitimlerin bilgilerinin tutulduğu Gemiadamları Eğitim Bilgi Sistemini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan üçüncü paragraf,  (2) numaralı alt bendinde yer alan üçüncü paragraf, (3) numaralı alt bendinde yer alan ikinci paragraf ve (b) bendinin  (3) numaralı alt bendinde yer alan üçüncü paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“- En az ilköğretim okulu mezunu olup askerlik görevinin dokuz ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde güverte eri olarak yaptığını belgelemek,”

“- İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen Sözleşmenin öngördüğü Kod A-II/5 “usta gemici” eğitimini İdarece onaylanmış bir eğitim kurumunda görmek ve askerlik görevinin dokuz ayını faal gemilerde serdümen ya da porsun eri olarak yaptığını terhis belgesi ile belgelemek,”

“- Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılmış olanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı veya Astsubay Güverte Sınıf Okulu mezunu olup bir yılı deniz hizmeti olmak üzere iki yıl görevde bulunmuş olmak ya da ikmal veya idari sınıf astsubay olup beş yıl deniz hizmetinde bulunmuş olmak veya güverte branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve güverte tayfasını yönetme yeteneği olduğunu gemi komutanından alınacak belge ile belgelendirmek,”

“- Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının ön lisans veyahut lisans programlarından mezun olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde, altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam on iki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının “(A) Tayfalar” başlığının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan üçüncü paragraf, “(B) Başmühendis/Başmakinistler ve Makine Zabitleri” başlığının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan birinci paragraf ve “(B) Başmühendis/Başmakinistler ve Makine Zabitleri” başlığının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan dördüncü paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“- Askerlik görevinin dokuz ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup, askerlik görevinin en az dört ayını faal gemilerde makine eri olarak yaptığını belgelemek,”

“- Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının ön lisans veyahut lisans programlarından mezun olmak ve altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi ve altı ayı da onaylanmış bir staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde atölye becerilerini geliştirme eğitimi olmak üzere toplam on iki aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak,”

“ - Dört yıllık fakülte ve yüksekokulların gemi inşaatı ile gemi makineleri mühendisliği veya makine mühendisliği veyahut gemi inşaatı ve deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinin lisans programından mezun olmak ve İdarenin öngördüğü ve Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen İngilizce Başarı Esaslarına göre İngilizce yeterliğini sağlamak, Sözleşmenin öngördüğü İdare tarafından onaylanan uzakyol vardiya mühendisliğine yönelik A-III/1 eğitiminde öngörülen derslerden öğrenimi esnasında süre ve müfredat olarak eksik aldığı dersleri, İdare tarafından uzakyol vardiya mühendisliği eğitimi için yetkilendirilmiş eğitim kurum/kuruluşunda, bu kurumların uyguladığı uzakyol vardiya mühendisliği müfredatını içerik ve süre olarak karşılayacak şekilde başarı ile tamamlamak ve altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi, altı ayı da onaylanmış bir staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde atölye becerilerini geliştirme eğitimi olmak üzere on iki aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinin altıncı ve son paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“- 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, makine sınıfı zabitan, elektrik zabiti veya elektronik zabiti olarak otuz aylık deniz hizmeti olmak ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında “elektro-teknik zabitliği” eğitimi görmek, bu gemiadamlarından makine sınıfı zabitanlar için onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde altı ay süreli atölye becerilerini geliştirme eğitimini tamamlamak,”

“- Elektrik zabiti veya elektronik zabiti yeterliğine sahip olup, 1/1/2012 tarihinden önceki son altmış ayda on iki ay süre ile liman dışı sefer yapan ve 750 KW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, elektrik zabiti veya elektronik zabiti olarak çalışanlara, talepleri halinde elektro-teknik zabiti yeterliği sınavsız düzenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (7) ve (8) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7) İdarenin öngördüğü yazılı ve uygulamalı “Yat Kaptanı (2999 GT)” sınavını başarmak,

şartlarını sağlayanlar “Yat Kaptanı (2999 GT)” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

8) Yat Kaptanı (2999 GT) yeterlik belgesi, boyu on beş metreden uzun ticari yatlarda Yat Kaptanı (499 GT) belgesi ile en az on iki ay kaptan göreviyle deniz hizmeti bulunması koşuluyla Kaptan ve Uzakyol Kaptanı yeterliğine sahip gemiadamlarına, bu fıkrada belirtilen eğitim ve sınavlardan muaf olarak verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tüm gemiadamları yukarıdaki konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek veya tazeleme eğitimine girerek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Değerlendirme sınavında başarısız olan gemiadamları, başarısız olduğu konularda tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek veya tazeleme eğitimine girerek belgelerini yenilemek zorundadır. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler, tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek veya tazeleme eğitimine girerek belgelerini yenilemek zorundadır. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler, tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan gemiadamları, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek veya tazeleme eğitimine girerek belgelerini yenilemek zorundadırlar. Değerlendirme sınavında başarısız olan gemiadamları, tekrar sınava tabi tutulur veya eğitim ile belgelerini yenileyebilirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28 – GASM Başkanı; GASM Komisyonu üyeleri arasından veya dışından Bakan tarafından belirlenir. GASM Başkanının ve Komisyon üyelerinin görev süresi bir yıldır. GASM Başkanı tarafından, GASM üyelerinden biri başkan vekili olarak görevlendirilir. Görev süresi dolanlar yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar göreve devam ederler.

GASM Başkanının görevleri şunlardır:

a) GASM’ı yönetmek,

b) GASM Komisyonunun kararları doğrultusunda GASM’ın işleyişini sağlamak,

c) GASM ile İdare arasında eşgüdümü sağlamak, İdareye üçer aylık dönemlerle GASM faaliyetleri hakkında rapor vermek,

ç) GASM soru hazırlama çalışmalarını yürütmek, soruların güvenli bir şekilde korunmasını ve depolanmasını sağlamak,

d) GASM sınav alt komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak,

e) GASM sınavlarının bu Yönetmelik ve ilgili yönergelerin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,

f) GASM yayınlarının yapılmasını sağlamak,

g) GASM ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

ğ) GASM adına diğer kurum/kuruluşlara yazışmaları yapmak.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29 – GASM Soru Hazırlama Birimi, Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen konularda ayrı ayrı görevlendirilen GASM soru hazırlama alt birimlerinden oluşur. GASM soru hazırlama alt birimleri, GASM Başkanı tarafından, alanında ihtisaslaşmış, soru hazırlama ve denetleme tekniklerine vakıf öğretim elemanları, öğretmenler veya kamu görevlilerinden oluşturulur. GASM Soru Hazırlama Biriminde görevlendirileceklerde, yurt içi ve yurt dışı bilimsel yayınları veya tezlerinin olup olmadığı, GASM’ın uyguladığı sınavlara yönelik herhangi bir dershane, etüt merkezi, yayınevi ile bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

GASM Soru Hazırlama Biriminde ilk defa görevlendirilenlere, alan uzmanları tarafından soru hazırlama ve denetleme eğitimi verilir.

GASM soru hazırlama biriminin görevi, alt birimlerinin aracılığı ile Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen konu içeriklerine uygun olarak soru üretmektir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Soruların hazırlanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

a) Soruların hazırlanmasında gizlilik esastır. İdare, gizliliğin sağlanması için gerekli tedbirleri alır ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

b) Soruların yazılması da dâhil olmak üzere, soru hazırlama sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde İdare tarafından belirlenen gizlilik ve güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür.

c) Soru yazarları, GASM için yazdıkları soruları başka hiçbir yerde kullanamaz, paylaşamaz, başka bir kurum ve/veya kuruluşa satamaz ve/veya ücretsiz devredemez. GASM Soru Hazırlama Birimindeki görevinden ayrıldıktan sonra dahi aynı esaslar geçerlidir. Bahse konu kişilere bu hususlara riayet etmelerini teminen taahhütname imzalatılır.

ç) Soru yazarları tarafından soruların hazırlanmasında, soruların kullanılacağı sınavın niteliği, kapsamı, seviyesi ve aday kitlesi göz önünde bulundurulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 36 – GASM Başkanlığı tarafından gemiadamları sınavlarına ilişkin ve bütün konuları kapsayan soru bankası oluşturulur ve devamlı gelişimi sağlanır.

Sorular; fiziki bakımdan güvenliği sağlanmış, dış dünya ile bağlantısı kontrollü ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir ortamdaki soru havuzunda saklanır.

Soru havuzunda meydana gelebilecek teknik arıza ve benzeri durumlarda müdahaleyi yapacak görevlinin yanında daima GASM Başkanı tarafından görevlendirilen bir personel bulundurulur. Teknik müdahalede bulunan görevlilerin soru havuzundaki sorulara erişimine izin verilmez. Soru havuzundaki sorular mevzuatta öngörülen özel düzenlemeler hariç olmak üzere hiçbir koşulda kısmen ya da tamamen hiç kimseye verilemez, erişime açılamaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 37 – Gemiadamları sınavları için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sorularının seçimi; GASM sınav komisyonları tarafından, konunun bütününü kapsayacak ve alt konular arasında dengeli dağılımı sağlayacak biçimde, 36 ncı maddede belirtilen soru havuzundan rasgele çekim yöntemi uygulanarak yapılır. İdare tarafından soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonunun kurulduğu yerlerde, çevrim içi ve yazılı sınav sorularının seçimi, sınavın ve soruların türü, içeriği, konu dağılımı, soruların zorluk derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak sınav yazılımı tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gemiadamları sınavlarında uyulması gereken kurallar, hangi hallerde sınavları geçersiz sayılacağı; GASM Komisyonu tarafından belirlenerek, GASM tarafından sınavlar öncesinde ve sınavlar sırasında gemiadamlarına yazılı ve sözlü olarak, uygulanacak kurallar ile birlikte açıklanarak duyurulur ve uygulanır. Sınav kurallarına uymayan adayın girmiş olduğu sınav iptal edilir ve sınav iptal tarihinden itibaren altı ay süre ile GASM sınavlarına giremez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 45 – Gemiadamları sınavları döneminde, bir gemiadamı, yeterlik derecesi için Eğitim-Sınav Yönergesinde belirtilen sınav konularının bazılarından başarılı olamazsa bütünlemeye kalır. Bütünleme sınav hakkı ancak ilk sınav tarihinden itibaren iki yıl için geçerli olup, bu sınavlar sonunda bütünlemeye kaldığı derslerden başarılı olamazsa, o gemiadamı daha önce geçmiş olduğu derslerden de başarısız sayılır. Çevrimiçi yapılan sınavlarda, bütünleme sınav hakkı, her ders için ilk sınav tarihinden itibaren iki yıl içinde üç defadır. Çevrimiçi yapılan sınavlarda gemiadamı, bütünlemeye kalınan dersten, o ders için girdiği sınav tarihinden yedi gün geçmeden tekrar sınava giremez."

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 51 – Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilere gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamı uzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren "Gemiadamı Cüzdanı" İdare tarafından verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, bir gemiadamının yeterlik yükseltmesi için gerekli deniz hizmetinin kabul edilmesi için gemide sahip olduğu yeterliğe uygun görev yapması gerekmektedir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 59 – Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edildikten sonra, 50 nci maddede yazılı gemiadamı olabilmek için gerekli koşullardan herhangi birini kaybeden veya Ek 10 uncu madde kapsamında yeterlik belgesi iptal edilen gemiadamının, gemiadamı cüzdanı ile gemiadamı yeterlik belgesi geri alınır ve bu durum kütüğe işlenir. Meslekten men edilenler hariç, gemiadamının gerekli koşulları tekrar sağlaması durumunda gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi yeniden verilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 75 – Başvurulan liman başkanlığı, durumu bu Yönetmelik hükümlerine uygun olanlar için gerekli belgelerin tümünü içeren bir gemiadamı liman sicil dosyası düzenler, durumu gemiadamı olmaya uygun olanları gemiadamları liman kütük defterine kayıt eder. Türk Gemiadamları Kütüğü kayıt harcını alır, gemiadamına düzenlenen gemiadamı cüzdanı, basımı yapıldıktan sonra posta yolu ile gemiadamının kendisine veya kanuni vekiline/temsilcisine teslim edilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 80 – Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edilen, 51 inci maddede belirtilen yeterlik seviyesine göre gemiadamı cüzdanı alacak olan gemiadamına, harcı alındıktan sonra liman başkanlığı tarafından gemiadamı yeterlik belgesini de içerecek şekilde düzenlenen, fotoğraflı ve Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş beş yıl süreli gemiadamı cüzdanı verilir.

Kaptan, güverte, makine ve telsiz zabiti sınıfı yeterliklerinin doğrulamaları İdare tarafından kurulan elektronik veri tabanı üzerinden Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce, diğer yeterliklerin doğrulamaları ise liman başkanlıklarınca yapılır. Gemiadamı uzmanlık belgesi ve belge kanıtlarının gerekli doğrulamaları liman başkanlıklarınca yapılır.

Gemiadamı cüzdanı düzenlenmesi uygun görülen gemiadamlarının gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamı uzmanlık belgesi ve belge kanıtı bilgileri, İdare tarafından kurulan veritabanı üzerinden elektronik ortamda gemiadamı cüzdanlarının basımının yapıldığı birime gönderilir. Gemiadamı cüzdanları, İdarece merkez teşkilatında veya teknik ve idari altyapısı uygun görülen liman başkanlıklarında kurulan bu birimlerde basılır.

Gemiadamı sınavlarına giren ve sınavı başararak yeterlik derecesini yükselten gemiadamı, yeni gemiadamı yeterlik belgesi kendisine verilinceye kadar, eski gemiadamı yeterlik belgesi ile çalışabilir. Gemiadamı Yeterlik Belgesi gemiadamı cüzdanına kayıtlı olan gemiadamlarının, eski yeterliklerinin yeraldığı cüzdan sayfası iptal kaşesi ile iptal edildikten sonra gemiadamının hak kazandığı yeni yeterlik belgesi gemiadamı cüzdanının yeni bir sayfasına işlenir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 82 – 34 üncü maddeye göre başvuru işlemlerini yaparak gemiadamları sınavlarına girip başaran gemiadamlarının, GASM tarafından düzenlenen “gemiadamları sınavları başarı belgesi” ilgili liman başkanlığına gönderilir. İdare tarafından kurulan çevrimiçi sınav sistemi ile yapılan sınavların sonuçları, İdare tarafından kurulan veritabanı üzerinden elektronik ortamda liman başkanlığına gönderilir.

80 inci maddeye göre gerekli doğrulamaların yapılması için Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gereken gemiadamları için, başarı belgeleri diğer evraklarla birlikte yine elektronik ortamda, liman başkanlığı tarafından gerekli doğrulamaların yapılması ve sicil kayıtları yapılmak üzere Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gemiadamının durumundaki değişme Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünde gemiadamı yeterlik belgesi sicil kayıtlarına işlenir. Bu Genel Müdürlük tarafından düzenlenmesi onaylanan gemiadamı yeterlik belgeleri ile 80 inci maddeye göre liman başkanlıkları tarafından gerekli doğrulamaların yapılması gereken gemiadamı yeterlikleri, gerekli doğrulamalar yapıldıktan sonra, Gemiadamı Cüzdanına işlenerek gemiadamına teslim edilir. Belgeler liman başkanlıklarındaki gemiadamı sicil dosyalarına konularak liman başkanlıklarınca gemiadamları liman kütük defterine işlenir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Gemilerinden herhangi birine atanan her bir gemiadamının, Sözleşmenin gerektirdiği tazeleme ve güncelleme eğitimlerini almış ve iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli bilgi sahibi olmasını,"

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin beşinci kısmının ikinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çeşitli ve Son Hükümler”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Faaliyet yasağı

EK MADDE 9 – Geminin, gemiadamı yönünden elverişsiz durumları uygun hale getirilene kadar geminin faaliyetine izin verilmez. Durumun İdareye rapor edilmesi halinde İdare konuyu araştırır ve gerekli tedbirleri alır veya aldırır.

Gemiadamları Disiplin Komisyonu

EK MADDE 10 – Bu Yönetmelik ve 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği kapsamında İdarece yeterlik veya uygunluk onay belgesi verilmiş gemiadamlarının Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki hizmetleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışları, Gemiadamları Disiplin Komisyonunca incelenir.

Gemiadamları Disiplin Komisyonu üyeleri; İdareyi temsilen ilgili Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı olmak üzere üç kişi, denizcilikle ilgili meslek kuruluşlarını temsilen denizcilikle ilgili 4 yıllık fakülte mezunu Uzakyol Kaptanı ve Uzakyol Başmühendisi yeterliğine sahip olmak üzere iki kişi, işçi sendikalarını temsilen bir kişi, işveren sendikalarını temsilen bir kişi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Komisyonun başkanlığını Genel Müdür yürütür. İdareyi temsil edenler haricindeki komisyon üyeleri Müsteşar tarafından 2 yıl için seçilir ve süresi bitenler yeniden seçilebilir. Komisyon, İdare tarafından gerekli görülen durumlar haricinde, başvuru sayısının en az beş olması halinde ayda en çok bir defa, disiplin hususlarını değerlendirmek üzere de yılda en az bir defa ayrıca toplanır. Komisyonun sekretaryası İdare tarafından yürütülür.

Gemiadamlarının mevzuata, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllerine, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışları; gemi işleticisi, gemi donatanı veya liman başkanı tarafından doğrudan İdareye bildirilir veya İdare tarafından doğrudan tespit edilebilir. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlarda yapılan tespitler, raporlar, tutanaklar, bilgi ve belgeler ilgililerince Gemiadamları Disiplin Komisyonunda görüşülmek üzere İdareye sunulur. Ayrıca yurtdışında yabancı denizcilik idareleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ortaya çıkan gemiadamı yetersizlikleri, kusur ve kabahatleri ile müeyyide gerektiren benzer durumlar da bu Komisyon tarafından değerlendirilir.

İdare, gelen bildirimlerin görüşülmesi ve değerlendirilmesi için, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler dâhilinde Komisyon üyelerini toplantıya çağırır.

Gemiadamları Disiplin Komisyonu tarafından, bu madde kapsamında İdareye yapılan bildirimlere muhatap gemiadamının savunması talep edilir. Gemiadamının savunması ile diğer bilgi ve belgeler Gemiadamları Disiplin Komisyonunca değerlendirilir. Yapılan değerlendirmenin sonucuna göre Komisyon Ek 11 inci maddede belirtilen idari yaptırımlardan hangisinin uygulanacağına dair tavsiyesini içeren raporunu İdareye sunar. İdare tarafından söz konusu raporda yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle rapora bağlı olmaksızın yapılan değerlendirme neticesinde müeyyideye ilişkin nihai karar verilir.

Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olan gemiadamlarının durumu; Gemiadamları Disiplin Komisyonu raporu beklenmeden İdare tarafından Ek 11 inci maddeye göre değerlendirilir.

İdare, gelen talebin muhteviyatına göre gerekli gördüğü hallerde, Komisyon raporunu beklemeksizin tedbir amaçlı olarak Ek 11 inci maddede belirtilen şekilde yeterlik belgesinin askıya alınması işlemini uygulayabilir.

Ek 11 inci maddede belirtilen idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından yayımlanan Yönerge ile belirlenir.

Gemiadamlarına ilişkin idari tedbirler

EK MADDE 11 – Gemiadamlarının mevzuata, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllerine, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışları ve gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmaları ile ilgili gerekleri yerine getirmeyen gemiadamları hakkındaki idari tedbirler aşağıdaki hususlar doğrultusunda İdare tarafından belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde uygulanır:

a) İdare; gemiadamlarının denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine, çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışları halinde kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre ihtar veya yeterlik belgesini 6 aya kadar askıya alma müeyyidelerinden birine karar verir.

b) İdare; gemiadamının sadakat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile mesleki yetersizliğine ilişkin durumlarda kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre ihtar, yeterlik belgelerinin 6 aya kadar askıya alınması, bir alt yeterliğe indirilmesi, belirli konularda yeniden eğitime tabi tutulması müeyyidelerinden bir veya birkaçına karar verir.

c) İdare; denizde can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik geminin sevkine ve teknik idaresine ilişkin kusurlar halinde kusurun ağırlık derecesi ile ihmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre ihtar, yeterlik belgelerinin 6 aya kadar askıya alınması, yeterlik belgelerinin bir alt yeterliğe indirilmesi, belirli konularda yeniden eğitime tabi tutulması, yeterlik belgesinin iptali veya ilgilinin denizde çalışmaktan men edilmesi gibi müeyyidelerinden bir veya birkaçına karar verir.

ç) Bu Yönetmelikte geçen her türlü gemiadamı yeterlik belgesi, uzmanlık belgesi, belge kanıtı, gemiadamı cüzdanı, uygunluk onay belgesi ve eğitim belgelerini sahtecilik yoluyla elde ettiği anlaşılan Türk veya yabancı uyruklu gemiadamlarının bu belgeleri iptal edilir. Bu belgelerin yurt dışından temin edilmesi halinde belgelere el konulur ve ilgili idaresine bildirimde bulunulur. Sahte belge taşıyan gemiadamı İdare tarafından ilgili makamlara bildirilir. Sahtecilik ile ilgili suçtan aklanıncaya kadar İdare tarafından yapılması gereken gemiadamı işlemleri yapılmaz.

d) Liman devleti kontrollerinde başka bir denizcilik idaresince belgelendirilmiş gemiadamının mesleki yetersizliğinin Türk limanlarında tespit edilmesi halinde, böyle bir gemiadamının sefere devam etmesine izin verilmez ve ilgili denizcilik idaresine ihbarda bulunulur.

e) Belgesi askıya alınmış olmasına rağmen gemide görev aldığı tespit edilen gemiadamının belgesi iptal edilir ve 2 yıl boyunca bu Yönetmelik kapsamında hiç bir belge düzenlenmez. Ayrıca, hakkında cezai işlem yapılması için ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

f) İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen gemiadamlarına, sağlık durumlarının denizde çalışmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklaması yaptırabilir.

Gemiadamları eğitimi veren gerçek veya tüzel kişilere ilişkin idari tedbirler

EK MADDE 12 – Ek 13 üncü maddeye göre yetkisi iptal edilen eğitim kurumunun yöneticileri, kurucuları, kardeş, eş, anne, baba, çocukları gibi kan hısımları ile sıhri (kayın) hısımları ve ortakları iki yıl boyunca denizcilikle ilgili herhangi bir eğitim kurumu açamaz, mevcut eğitim kurumlarında görev alamaz.

Gemiadamları eğitimi veren gerçek veya tüzel kişilere ilişkin yaptırımlar

EK MADDE 13 – Gemiadamları hakkında eğitim ve sınav ile ilgili gerekleri yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) İdare tarafından yetkilendirilmediği halde gemiadamı eğitimi veren, vermeyi taahhüt eden, yazılı veya görsel basın yoluyla duyuru yapan veya amatör denizci belgesi dâhil herhangi bir gemiadamı belgesi düzenleneceğini vaat eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulur.

b) 67 nci madde kapsamında oluşturulan Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, aşağıda belirtilen durumlarda Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı denizcilik eğitimi veren kurum ve kuruluşların GAEBS'de tanımlı yetkileri 12 aya kadar askıya alınabilir. Askıya alma işlemi tek bir eğitim için veya tüm eğitimler için yapılabilir. Eğitim kurumunun yetkisinin iptal edildiği tarihte, aynı eğitim kurumu ve kuruluşunda eğitime devam etmekte olanlar, eğitimlerini tamamlamaları halinde İdare tarafından belgelendirilir. Yetkisi askıya alınmış bir eğitim kurum ve kuruluşunda daha önce eğitim almış ancak belgelendirilmesi yapılmamış kişiler İdare tarafından belgelendirilebilir. Askıya alınan eğitim/eğitimler için GAEBS’de kurs ilanı açılamaz. Komisyon, bu madde kapsamında yapılacak yaptırımlara karar verirken, 67 nci maddede belirtilen protokol esaslarına göre kurulan izleme ve değerlendirme komitelerinden gelen raporlarda yer alan hususları dikkate alır. Bununla birlikte nihai karar, izleme ve değerlendirme komitelerinden gelen rapora bağlı olmaksızın yapılan değerlendirme neticesinde İdare tarafından karar verilir.

1) Sözleşmenin I/8 Kuralı ile Kod A-I/8 Kısmı uyarınca oluşturulan kalite standartları sisteminin işlevselliğini yitirdiğine dair nesnel kanıtlara istinaden gemiadamı eğitimi veren kurum ve kuruluşların yetkileri 6 ay süre ile askıya alınır. Bu süre sonunda tespit edilen eksiklik giderilmediyse eksikliklerinin giderildiğinin tespiti yapılana kadar askıya alma işlemi devam ettirilir.

2) 67 nci madde kapsamında izleme ve değerlendirme faaliyetleri için başvurmamış kurum ve kuruluşların veya başvuruyu yapmasına rağmen izleme ve değerlendirme faaliyetleri 6 ay içerisinde tamamlanamamış eğitim kurum ve kuruluşlarının yetkileri izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonuçlanana kadar askıya alınır.

3) İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurum ve kuruluşlarının, eğitimle ve sınavla ilgili İdareyi yanıltmaya yönelik her türlü usulsüzlük ve sahtecilik tespit edilmesi halinde yetkileri 12 ay süre ile askıya alınır.

4) İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurum ve kuruluşlarından tesis ve ekipman gereklilikleri olmadan eğitim faaliyetinde bulunan ve/veya eğitimlerde uygunsuz araç gereç kullandığı tespit edilenlerin yetkileri 3 ay süre ile askıya alınır.

5) İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim kayıtlarını kurallara uygun tutmayan, yetkisiz ve yetersiz personel ile eğitim veren, gerekli koşullar sağlanmadan öğrenciyi kaydeden, GAEBS üzerinden yapılan yoklamalarda sınıfta mevcut olmayan kişileri kasıtlı olarak mevcutmuş gibi gösterdiği tespit edilen ve/veya onaylı eğitim programına uymayanların yetkileri 3 ay süre ile askıya alınır.

c) Eğitim kurum ve kuruluşlarının GAEBS üzerinde tanımlı yetkileri 67 nci madde kapsamında oluşturulan Komisyon tarafından, eğitim kurumunun 1 yıl boyunca hiçbir eğitim düzenlemediğinin tespit edilmesi durumunda iptal edilir. Bu durumda eğitime devam etmekte olanlar eğitimlerini tamamlamaları halinde İdare tarafından belgelendirilir. Yetkisi iptal edilmiş bir eğitim kurumunda daha önce eğitim almış ancak belgelendirilmesi yapılmamış kişiler İdare tarafından belgelendirilebilir.

ç) İdare tarafından belgelendirilmiş denizci eğitimcilerden yetkileri dışında eğitim verdiği tespit edilen ve/veya eğitim kurum ve kuruluşlarında eğitime katılmadığı halde eğitici gibi görünen eğitmenlerin İdare tarafından verilmiş olan denizci eğitimci belgesi 2 yıl süre ile askıya alınır.

Tekerrüre ilişkin hükümler

EK MADDE 14 – Gemi işleteni, donatanı, gemiadamı, eğitim kurum ve kuruluşları, eğiticiler ve ilgililer hakkında bir takvim yılı içerisinde yetkilerinin veya yeterlik belgesinin askıya alınmasını gerektiren kusurların her birinin tekrarında askıya alınma süresi iki kat artırımlı olarak uygulanır.  Ek 11 ve Ek 13 üncü maddelerde yer alan ihtar cezası gerektiren kusurlar hariç aynı ihlali üç kez tekrar edenlerin İdare tarafından verilen bütün belgeleri ve yetkileri iptal edilir, bir takvim yılı içerisinde iki kere ihtar cezası alan gemiadamlarının yeterlik belgeleri 6 ay süre ile askıya alınır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Miço yeterliğine sahip olanlardan “Gemici sınavını” başaranlar “Gemici” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Gemici yeterliği ile birlikte, Sözleşmede belirtilen şartları sağlayanlara İdare tarafından “seyir vardiyası tutma belgesi” verilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Silici yeterliğine sahip olanlardan “yağcı sınavını” başaranlar “Yağcı” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Yağcı yeterliği ile birlikte, Sözleşmede belirtilen şartları sağlayanlara İdare tarafından “makine vardiyası tutma belgesi” verilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 15 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Bakanlıkça işletim düzeyinde eğitim vermek için yetkilendirilmiş Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin kazanılmış hakları saklıdır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 91 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.”

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Ara