TARIMSAL ÜRETİME DAİR FAİZ/KÂR PAYI DESTEKLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ/FİNANSMANI KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

TARIMSAL ÜRETİME DAİR FAİZ/KÂR PAYI DESTEKLİ YATIRIM VE  İŞLETME KREDİSİ/FİNANSMANI KULLANDIRILMASINA  İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

Su ürünleri sektörü

MADDE 11- (1) Kararlar kapsamında su ürünleri sektörü üretim konusunda kredi/finansmandan yararlanabilmek için;

a) Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan faydalanıcıların,

1) Yatırım kredisi/finansmanı başvurularında projelerinin Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatırım kredisi/finansmanı; projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları, alet-ekipman, malzeme alımı, gemi ve barç alımı ile bakım/onarımı, hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı, soğuk muhafaza ünitesi yapımı ile buz makinesi alımı gibi konuları kapsar.

2) İşletme kredisi/finansmanı, Bakanlıkça verilen Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesine sahip faydalanıcıların işletme giderlerini kapsar.

3) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak faydalanıcılara kullandırılacak yatırım kredisi/finansmanında Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredisi/finansmanında ise Bakanlıkça verilen Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesinde ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

b) Su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan faydalanıcıların,

1) Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemileri için; jeneratör, soğuk muhafaza odası yapımı ile her türlü soğutucu sistemler, buz makinesi alımı, balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin alımı, Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip olan balıkçı gemisi satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında yeni gemi inşası gibi konulardaki taleplerine yatırım kredisi/finansmanı kullandırılır.

2) İşletme kredisi/finansmanı başvurularında ise, bakım/onarım, yakıt işçilik ve benzeri giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik talepleri değerlendirilir.

3) Boy uzatma hakkının kullanılmasına yönelik yatırım kredisi/finansmanı taleplerinde, faydalanıcılarca geminin boy uzatma hakkının bulunduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış yazı ile başvuruda bulunulur, yatırımın tamamlanmasını müteakip yeni ruhsat tezkeresinin ibraz edilmesi gerekir.

4) Yatırım kredi/finansmanında (münferit alet-ekipman alımları hariç) ve işletme kredisi/finansmanında Bakanlıkça verilen Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğu esas alınır.

 

Ara